Algemene voorwaarden van:


Zola Techniek B.V.
Van der Kaaijstraat 64
1815 VM
 

  Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden/vervaardigen van zaken en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Zola Techniek B.V., gevestigd te Alkmaar, hierna te noemen “Zola Techniek”.
  2. De opdrachtgever respectievelijk de koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
  3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
  4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van Zola Techniek, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
  5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Zola Techniek en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken ontwerpen, tekeningen, adviezen, berekeningen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
  7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens Zola Techniek en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
  8. Onder “zaken” wordt verstaan: de door Zola Techniek in opdracht vervaardigde en te leveren maatwerk elektriciteit en/of onderdelen daarvan en de hiervoor benodigde zaken/materialen.
  9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
  10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
  11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.

   Artikel 2: Aanbod

  1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Zola Techniek mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
  2. Een samengesteld aanbod verplicht Zola Techniek niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
  3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Zola Techniek de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
  4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of vervolgopdrachten.
  5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, structuren, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Zola Techniek zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
  6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Zola Techniek en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Zola Techniek geretourneerd.
  7. Indien de wederpartij het aanbod van Zola Techniek niet aanvaardt, retourneert hij op haar eerste verzoek alle bij dit aanbod geleverde documenten aan Zola Techniek. De wederpartij mag deze documenten niet vermenigvuldigen, aan derden verstrekken of derden hierin anderszins inzage geven.

   Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Zola Techniek heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Zola Techniek schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
  2. Zola Techniek is pas gebonden aan: a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Zola Techniek - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

   Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

  1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, verricht Zola Techniek de overeengekomen prestatie tegen een vaste vergoeding (aanneemsom).
  2. Zola Techniek mag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Zola Techniek en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
  3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent Zola Techniek de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Zola Techniek bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
  4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
  5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Zola Techniek een toeslag berekenen over het uurtarief.
  6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
  7. Tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is in de vergoeding voor het uitvoeren van werkzaamheden niet inbegrepen: a. het verrichten van breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers- en herstelwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook; b. het vlak- en schoonmaken van oppervlakten, vloeren, wanden e.d.; c. de kosten van eventueel benodigde takels, hijs- of hefwerktuigen.
  8. Indien Zola Techniek aan de wederpartij een richtprijs geeft voor de uitvoering van de opdracht, doet Zola Techniek een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
  9. Indien partijen overeenkomen dat Zola Techniek de opdracht zal uitvoeren op regiebasis, doet Zola Techniek aan de wederpartij een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, zoals het uurtarief voor te verrichten werkzaamheden en de eenheidsprijzen van de benodigde zaken.
  10. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Zola Techniek (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, mag Zola Techniek de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  11. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Zola Techniek er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

   Artikel 5: Inschakeling derden

  1. Als Zola Techniek dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
  2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Zola Techniek met meerdere, door de wederpartij aangestelde derden moet samenwerken, wijst de wederpartij een hoofdverantwoordelijke aan en bepaalt hij een onderlinge taakverdeling. Dit gebeurt na overleg en met instemming van Zola Techniek.

  Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

  1. De wederpartij zorgt ervoor dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Zola Techniek gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Zola Techniek verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; c. Zola Techniek op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie en ook voorts alle medewerking wordt verleend om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te maken; d. indien de werklocatie zich bevindt in een bedrijfsruimte, deze werklocatie gedurende het verrichten van de werkzaamheden door Zola Techniek gesloten is voor publiek; e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Zola Techniek hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; f. de werklocatie in een zodanige staat is dat Zola Techniek ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten; g. Zola Techniek tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken en hulpmiddelen; h. op de werklocatie voldoende ventilatie en zo nodig verwarming aanwezig is; i. de werklocatie vrij is van overtollige materialen, puin e.d. Verder moet deze locatie opgeschoond zijn en vrij van kalk-, cement- en vuilresten en losse gedeelten en zo nodig - tenzij partijen anders zijn overeengekomen - volledig vlak, waterpas, bezemschoon en permanent droog ter beschikking worden gesteld; Zola Techniek op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Zola Techniek gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom) en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; k. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; l. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar de zaken evenals gereedschappen, machines e.d. van Zola Techniek opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden; m. op de werklocatie kosteloos de door Zola Techniek en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
  2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Zola Techniek voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
  3. Zola Techniek behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die Zola Techniek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
  5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Zola Techniek de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
  6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Zola Techniek niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Zola Techniek niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

   Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

  1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Zola Techniek haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
  2. Zola Techniek mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
  3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand/ de werkplaats van Zola Techniek verlaten of Zola Techniek aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
  4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Zola Techniek te bepalen wijze. Zola Techniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
  5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Zola Techniek voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken.
  6. Indien Zola Techniek de bestelde/benodigde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt en plaatst/monteert, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze zaken op de (werk)locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
  7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Zola Techniek deze zaken voor rekening en risico van de 5 wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Zola Techniek dan binnen een door Zola Techniek gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af. 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Zola Techniek mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Zola Techniek en/of het recht van Zola Techniek alsnog nakoming te vorderen niet aan.

   Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

  1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. Zola Techniek niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen; b. Zola Techniek niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Zola Techniek recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
  2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Zola Techniek de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
  3. Zola Techniek spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Zola Techniek de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
  4. Zola Techniek informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen: a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk; b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Zola Techniek eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Zola Techniek in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
  5. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Zola Techniek aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Zola Techniek kenbaar. Indien nodig, past Zola Techniek het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Zola Techniek kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
  6. Indien Zola Techniek al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Zola Techniek de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

   Artikel 9: Meer- en minderwerk

  1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
  2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Zola Techniek en de wederpartij overeengekomen. Zola Techniek is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
  3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij: a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
  4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Zola Techniek bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Zola Techniek.

   Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

  1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Zola Techniek de wederpartij hierover.
  2. Het resultaat van de werkzaamheden is conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat/werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
  3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien: a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Zola Techniek retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd; b. Zola Techniek geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd; c. het resultaat hiervan al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik is genomen.
  4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Zola Techniek voltooide werk.
  5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Zola Techniek herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
  6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel. 

  Artikel 11: Klachten

  1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in kleuren, materialen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Zola Techniek. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
  2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Zola Techniek. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
  3. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Zola Techniek. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
  4. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door Zola Techniek gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan Zola Techniek. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
  5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
  6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
  7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
  8. De wederpartij stelt Zola Techniek in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Zola Techniek de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
  9. Retourzending vindt plaats op een door Zola Techniek te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
  10. Geen klachten zijn mogelijk over: a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of over onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van deze materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen; b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen; c. fouten in reeds goedgekeurde documenten; d. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

   Artikel 12: Garanties

  1. Zola Techniek voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
  2. Zola Techniek staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
  3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Zola Techniek zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de door Zola Techniek geleverde zaken/voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op gelijke wijze tussen partijen. Zola Techniek informeert de wederpartij hierover.
  4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Zola Techniek alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
  5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
  6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
  7. Geen beroep op de garantie is mogelijk bij glas, verkleuringen van hout en bij ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
  8. Gegeven garanties gelden slechts bij normale omstandigheden. Onder “normale omstandigheden” wordt in dit kader verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid, droogte, kou, hitte e.d.
  9. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Zola Techniek - naar haar keuze - voor kosteloos herstel/vervanging van de zaken, correctie/vervanging van de documenten, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
  10. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel/vervanging van de zaken, correctie/vervanging van de documenten respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Zola Techniek. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

  Artikel 13: Aansprakelijkheid

  1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Zola Techniek gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Zola Techniek geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Zola Techniek is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Zola Techniek voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
  4. Indien Zola Techniek aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Zola Techniek gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
  5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Zola Techniek hiervoor aanspreken.
  6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
  7. Indien Zola Techniek haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Zola Techniek niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten. Zola Techniek is dus bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor in de door de wederpartij aangeleverde ontwerpen opgenomen berekeningen, afmetingen, materialen e.d. Als de wederpartij de verantwoordelijkheid voor een dergelijk ontwerp op Zola Techniek wil overdragen, is Zola Techniek niet gehouden tot aanvaarding van die verantwoordelijkheid dan nadat zij voldoende tijd heeft gehad om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, waarbij Zola Techniek het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en aan haar alle (overige) daarop betrekking hebbende informatie is verstrekt. Zola Techniek mag de kosten die hier voor haar uit voortvloeien bij de wederpartij in rekening brengen.
  8. Zola Techniek wijst de wederpartij wel op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij: a. verstrekte documenten; b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.; c. gegeven aanwijzingen; d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven (bouw)materialen en hulpmiddelen; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Zola Techniek en zij hiermee bekend is of in alle redelijkheid kan zijn zonder nader onderzoek te hoeven doen.
  9. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is Zola Techniek verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
  10. Zola Techniek is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
  11. Zola Techniek is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door: a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens Zola Techniek verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.; b. ondeskundig(e) bewaring (opslag), montage of onderhoud van de zaken door/namens de wederpartij; c. fouten, onvolledigheden of gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Zola Techniek verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken; d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij; e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Zola Techniek adviseerde en/of gebruikelijk is; f. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zola Techniek.
  12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Zola Techniek uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
  13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Zola Techniek of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Zola Techniek de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

   Artikel 14:Betaling

  1. Zola Techniek mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
  2. Betaling vindt contant of door middel van een PIN-transactie bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
  3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Zola Techniek een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
  4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
  5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Zola Techniek bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
  6. Zola Techniek geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument: 10 a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
  7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Zola Techniek de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
  8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Zola Techniek de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Zola Techniek eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
  9. Ontvangen betalingen brengt Zola Techniek eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
  10. De wederpartij mag de vorderingen van Zola Techniek niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Zola Techniek heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

   Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Zola Techniek totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
  3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
  4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
  5. De wederpartij informeert Zola Techniek direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
  6. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Zola Techniek.
  7. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Zola Techniek diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
  8. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Zola Techniek een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Zola Techniek en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Zola Techniek op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

   Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

  1. Zola Techniek is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de 11 overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Zola Techniek voorbehouden.
  2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door Zola Techniek geleverde of vervaardigde: a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen; b. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder voorafgaande toestemming van Zola Techniek.
  3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Zola Techniek verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Zola Techniek voor dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

   Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

  1. Zola Techniek mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
  2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

   Artikel 18: Overmacht

  1. Bij overmacht van de wederpartij of Zola Techniek, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  2. Onder overmacht van Zola Techniek wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Zola Techniek, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
  3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Zola Techniek: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Zola Techniek of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
  4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Zola Techniek tot aan dat moment nakomen.

   Artikel 19: Annulering, opschorting

  1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Zola Techniek van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Zola Techniek en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
  2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Zola Techniek de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
  3. De wederpartij vrijwaart Zola Techniek voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
  4. Zola Techniek mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
  5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Zola Techniek deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Zola Techniek zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
  6. Kosten die voor Zola Techniek voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Zola Techniek de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

   Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Zola Techniek, maar Zola Techniek behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
  4. Ongeacht de keuze van Zola Techniek, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Zola Techniek.
  5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Zola Techniek er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.                
   Datum: 20 september 2018